Algemene voorwaarden Clubs & Classes  

Gevestigd aan de schelphoek 132, 1813SE Alkmaar

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71417397

Inhoudsopgave

 • Registratie lidmaatschap
 • Zichttermijn
 • Betalingsvoorwaarden
 • Duur en Opzegging
 • Trainingsmogelijkheden
 • Toegang tot sportlocaties/activiteiten
 • Huisregels
 • Aansprakelijkheid
 • Overig

Registratie lidmaatschap

 1. Registratie voor het Clubs & Classes lidmaatschap, geschiedt door het inschrijfformulier op de Clubs & Classes website volledig in te vullen, deze te bevestigen en ter verificatie van de bankzaken 1 eurocent te betalen via iDeal. Vervolgens ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail in het opgegeven emailadres. Na verificatie per e-mail kan de gebruiker direct gebruik maken van het Clubs & Classes abonnement.
 2. Registratie met een emailadres is noodzakelijk. Op het opgegeven emailadres ontvangt de gebruiker de activatiemail waarmee het Clubs & Classes lidmaatschap wordt geactiveerd. Om gebruik te maken van de Clubs & Classes app dient het opgegeven emailadres te worden gebruikt.
 3. Gebruikers dienen de Clubs & Classes app in de Google Play store of Apple App store te downloaden en te installeren op de mobiele telefoon. Bij gebruik van een van de aangesloten sportlocaties is inchecken via de app verplicht.
 1. Bij de eerste keer openen van de app wordt er gevraagd om een duidelijke profielfoto te maken. Dit is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de aangesloten sportfaciliteiten. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. Indien de profielfoto niet voldoet aan hiervoor beschreven eisen wordt de gebruiker hierop geattendeerd. De gebruiker dient in dit geval een nieuwe profielfoto te maken. De toegang tot sportfaciliteiten kan geweigerd worden indien de profielfoto niet voldoet aan de eisen.
 1. Per persoon kan 1 lidmaatschap worden afgesloten. Het lidmaatschap kan uitsluitend door de contractant zelf worden gebruikt.

Zichttermijn

 1. Bij het aangaan van een lidmaatschap met een looptijd van 4 weken heeft de gebruiker een bedenktijd van 14 dagen, waarin het abonnement kosteloos geannuleerd kan worden. Indien de gebruiker hier gebruik van wil maken dient dit binnen 14 dagen na registratie per e-mail (info@clubsclasses.nl) doorgegeven te worden aan Clubs & Classes.
 1. Indien de gebruiker gebruik maakt van opzegging binnen zichtermijn en nog geen gebruik heeft gemaakt van het lidmaatschap wordt de overeenkomst ontbonden en worden eventuele betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Indien de gebruiker gebruik heeft gemaakt van het lidmaatschap wordt er geen factuurbedrag gerestitueerd.

Betalingsvoorwaarden

 1. Ter verificatie van de bankzaken wordt bij registratie gevraagd via iDeal 1 eurocent te betalen. Hiermee geeft de gebruiker, tot nadere opzegging, toestemming aan Clubs & Classes voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.
 2. Het verschuldigde factuurbedrag wordt na 4 weken van het registratie moment afgeschreven van het door de gebruiker opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. De gebruiker dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Clubs & Classes behoudt zicht het recht om de account van de gebruiker (tijdelijk) te blokkeren wanneer niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 1. Tarieven worden jaarlijks per 1 september aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer, bepaald door de algemene prijsindexdiensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413).
 1. Clubs & Classes behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Duur en Opzegging

 1. Het abonnement geldt voor de overeengekomen contractperiode en gaat in vanaf de datum van registratie. De contractperiode van het abonnement is 4 weken. Tussentijds opzeggen na afloop zichttermijn is niet mogelijk. Na het verstrijken van de contractperiode wordt het abonnement stilzwijgend met de periode van 4 weken verlengd.
 2. Indien de gebruiker het abonnement wil opzeggen dan dient de gebruiker dit uiterlijk 10 dagen voor het aflopen van het abonnement aan te geven door een e-mail te sturen naar info@clubsclasses.nl. De gebruiker ontvangt een bevestiging van de opzegging per e-mail.

Trainingsmogelijkheden

 1. De gebruiker kan met het Clubs & Classes lidmaatschap gebruik maken van alle sportfaciliteiten die worden aangeboden door de sportaanbieders zoals vermeld op de Clubs & Classes website en mobiele app. In sommige gevallen is er een restrictie opgelegd. Indien dit het geval is wordt dit vermeld bij op de website en in de app.
 2. De sportlocatie heeft het recht om gebruikers die niet aan de geldende voorwaarden voldoen, de toegang tot de locatie en/of activiteit te weigeren.
 3. Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk om van tevoren te reserveren om toegang te krijgen tot de activiteit. Het beleid rondom reserveren wordt per sportlocatie duidelijk in de Clubs & Classes app gecommuniceerd.
 4. Het aanbod van sportaanbieders en activiteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt met een Clubs & Classes lidmaatschap kan van tijd tot tijd wisselen. Clubs & Classes behoudt zich het recht voor gedurende het jaar wijzigingen in het aanbod door te voeren zonder dat daar door de gebruiker rechten aan kunnen worden verleend. Clubs & Classes draagt zorg voor volledige en up-to-date informatie per sportlocatie.

Toegang tot sportlocaties/activiteiten

 1. Het Clubs & Classes lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gebruiker moet zich te allen tijde bij de sportaanbieder kunnen legitimeren wanneer daar om wordt gevraagd. De sportaanbieder heeft het recht de gebruiker de toegang te weigeren indien legitimatie en/of verificatie niet mogelijk is.
 2. Inchecken bij een sportaanbieder is verplicht wanneer de gebruiker van het sportaanbod gebruik wil maken. Inchecken kan eenvoudig via de app door het scannen van de aanwezige QR code.

Huisregels

 1. Iedere gebruiker van het Clubs & Classes platform gaat met het aangaan van een Clubs & Classes lidmaatschap indirect akkoord met de huisregels van de bezochte sportlocaties. De huisregels liggen ter inzage bij de desbetreffende receptie van de sportfaciliteit of zijn te vinden op de website van de desbetreffende sportlocatie.
 2. Een Clubs & Classes gebruiker zal zich in ieder geval houden aan onderstaande (huis)regels van Clubs & Classes, ook indien deze niet expliciet worden benoemd in de huisregels van de bezochte sportlocatie:

– De gebruiker dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de huisregels van de sportlocatie, in het bijzonder de kleding- en gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen;

– De gebruiker dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de sportlocatie op te volgen;

– De gebruiker dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen vooraf kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de sportlocatie;

– Indien de gebruiker niet bekend is met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten dan dient de gebruiker dit vooraf kenbaar te maken zodat de medewerk(st)er(s) van de sportlocatie uitleg kan geven;

– De gebruiker zal geen gebruik maken van de activiteiten van de sportlocatie indien de gebruiker onder de invloed is van drank, drugs of medicijnen.

 1. De medewerk(st)er(s) en het management van de sportlocatie hebben het recht om iedere gebruiker van Clubs & Classes, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of activiteit te verlaten en indien gewenst ook van toekomstig bezoek uit te sluiten. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Clubs & Classes lidmaatschap.

Gewenst is dat aangesloten sportlocaties Clubs & Classes hierover informeren. Op basis hiervan heeft Clubs & Classes het recht om de gebruiker na meerdere overtredingen volledig af te sluiten van het platform waardoor de gebruiker geen toegang meer heeft tot de app en het lidmaatschap. In dit geval heeft de gebruiker geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie betalingen die reeds gedaan zijn voor het lidmaatschap.

Aansprakelijkheid

 1. Clubs & Classes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training, cursus en/of het verblijf bij locaties die zijn aangesloten bij Clubs & Classes.
 2. Clubs & Classes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 3. Gebruik van de door de aangesloten sportlocaties aangeboden activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de gebruiker.
 4. Clubs & Classes behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betalingen.

Overig

 1. Clubs & Classes behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.
 2. In het geval van en/of indien er het vermoeden is van fraude ten aanzien van het lidmaatschap of indien er poging daartoe wordt ondernomen, behoudt Clubs & Classes zich het recht voor om de app en het lidmaatschap van de desbetreffende gebruiker te blokkeren.

Het laten gebruiken van het lidmaatschap door iemand anders dan de persoon waar het lidmaatschap daadwerkelijk aan toebehoort (uitlenen/delen) of het gezamenlijk gebruik maken van het lidmaatschap zal te allen tijde als fraude worden aangemerkt.